Návod na nastavenie služby VIPTel v zariadení Cisco SPA 112

Pre rýchle a bezproblémové využívanie vášho VoIP prevodníka Cisco SPA 112 postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 

Zapojenie zariadenia

cisco

 1. Vložte sieťový adaptér do elektrickej zásuvky a jeho druhý koniec zapojte do konektoru „Power“ vášho VoIP prevodníka Cisco SPA 112
 2. Prepojte konektor „Internet“ na vašom VoIP prevodníku Cisco SPA 112 s konektorom „LAN“ na vašom routeri. Použite na to priložený sieťový kábel RJ-45
 3. Prepojte váš analógový telefón s konektorom „Phone 1“

 

 

Nastavenie služieb VIPTel

 

 

Zistenie IP adresy zariadenia

Pre správne fungovanie je nevyhnutné vo VoIP prevodníku nastaviť IP adresu. Zariadenie sa po pripojení do siete snaží získať IP adresu automaticky pomocou DHCP servera. Nastavenú adresu je možné zistiť nasledovne:

 1. zdvihnite slúchadlo telefónu
 2. 4x za sebou stlačte symbol * (hviezdička)
 3. po vypočutí informácií konfiguračného menu stlačte 110 a potvrďte symbolom #. Následne vám zariadenie ohlási priradenú IP adresu. Túto adresu si poznačte
 4. zložte slúchadlo

 

Konfigurácia zariadenia

 

 1. otvorte webový prehliadač
 2. do prehliadača napíšte http://vaša_IP_adresa/ (kde “vaša_IP_adresa” je IP adresou, ktorú ste zistili pomocou hlasového menu)
 3. V prípade nami dodaných zariadení sa prihláste pomocou mena "admin" a hesla, ktoré je vyznačené na tele prístroja (nálepka s logom VIPTel)
  • Predvolené nastavenie má meno "admin" a heslo "admin".
 4. po prihlásení sa Vám zobrazí záložka "Quick Setup". Jednotlivé položky v sekcii "Line 1" nastavte nasledovne:
  • Proxy – do okna napíšte “ipgate.sk”
  • Display Name - uveďte údaj, ktorý sa bude zobrazovať volanému, ak je takisto zákazníkom VIPTelu, napr. vaše meno.
  • User ID – uveďte údaj zo zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke "Prihlasovacie údaje do siete VIPTel", v stĺpci "Prihlasovacie meno"
  • Password - uveďte údaj zo zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke "Prihlasovacie údaje do siete VIPTel" v stĺpci "Heslo"
  • Dial Plan - vyplňte nasledovné (bez úvodzoviek)
   "(112S0|15xS0|11[0-1,3-9]xS0|12xxxS0|14xxxS0|021[6,7]xxxS0|0[3-5][1-8]1[6,7]xxxS0|18xxxS0|0[2-9]xxxxxxxxS0|00x.|8x.|9x.|0x.|28S0|29S0|30S0)"

   cisco

 5. kliknite na tlačidlo “Submit”

Gratulujeme vám k úspešnému nastaveniu hlasových služieb VIPTel na zariadení Cisco SPA112!

 

Nastavenie faxu

Pre nastavenia faxu so službami VIPTel postupujte nasledovne:

 

 1. Po úspešnom nastavení Vášho VIPTel konta, podľa návodu v časti "Konfigurácia zariadania", prejdite na záložku "Voice".
 2. V ľavom menu kliknite na záložku "Line 1/2" (podľa linky použitej v časti "Konfigurácia zariadenia") a jednotlivé položky v sekcii "Audio Configuration" nastavte nasledovne:
  • FAX Passthru Method: "ReINVITE"
  • FAX Enable T38: "yes"
   
  nastavenie
 3. Kliknite na tlačidlo "Submit".

Gratulujeme vám k úspešnému nastaveniu faxových služieb VIPTel na zariadení Cisco SPA112!